Tuesday, March 19, 2013

تعطیلات

این اصن خوب نیس 
اینکه یه چیزی اضافه بیاد یه چیزی کم 
 حالا منم اغراق کردم یکم
این اغراق از کجا میاد از غرق شدن؟